Informacja dla autorów składających prace w Wydawnictwie Naukowym Akademii Pomorskiej w Słupsku
Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji
Wzór formularza recenzenckiego
Oświadczenie o wersji pierwotnej Słupskich Studiów Historycznych
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski