Etyka Publikowania

Redakcja „Scripta Historica” (dawniej „Słupskie Studia Historyczne”) dba o to, aby na każdym etapie prac redakcyjnych kierowano się zamieszczonymi poniżej standardami etycznymi w celu zapewnienia rzetelności prac naukowych publikowanych na łamach pisma.

Cele

Stosowanie niniejszych zasad ma na celu uniknięcie nieetycznego postępowania w publikacji artykułów, w szczególności:
• plagiatu (przedstawiania całości lub części cudzej pracy jako własnej, w tym także cytowania lub parafrazowania jej tekstu bez odesłania do źródła)
• autoplagiatu (przedstawiania jako nowy i niepublikowany artykułu, który został już opublikowany w całości lub części lub też został zgłoszony do innego pisma)
• zduplikowanej publikacji (przedstawiania przez więcej niż jeden artykuł tych samych danych, informacji i wniosków bez wzajemnych odniesień i odsyłaczy)
• fabrykowania danych (przedstawiania w artykule danych i informacji, które nie mają oparcia w źródłach i eksperymentach)
• autorstwa gościnnego/honorowego/grzecznościowego (podawania jako autorów artykułów osób, które nie wzięły udziału w ich przygotowaniu, w szczególności przełożonych rzeczywistych autorów)
• autorstwa-widma (nieujawniania rzeczywistego autora całości lub części tekstu)


Redakcja „Scripta Historica” przeciwdziała powstawaniu konfliktu interesów między członkami Redakcji, Autorami i Recenzentami. Za konflikt interesów uważa się:
• relacje podległości zawodowej
• bezpośrednią współpracę naukową w ciągu dwóch lat przed przygotowaniem recenzji
• bezpośrednie relacje osobiste

Obowiązki Redakcji

Członkowie Redakcji są zobowiązani do:
• podejmowania decyzji o publikacji zgłoszonych artykułów wyłącznie na podstawie ich wartości naukowej i ocen recenzentów, bez względu na pochodzenie etniczne i społeczne, wyznanie, światopogląd, rasę, płeć, orientację seksualną i afiliację autora
• zamieszczania na stronie internetowej informacji o wytycznych dla autorów zgłaszanych tekstów oraz o procedurach recenzowania
• informowania autorów o podjętej decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonego artykułu wraz z uzasadnieniem oraz przekazaniem wniosków recenzji i sugestii zmian w teście
• niewykorzystywania zgłoszonych tekstów w celu innym niż publikacja
• publikowania korekt, sprostowań i przeprosin, jeżeli będzie to konieczne
• rezygnacji z prac redakcyjnych nad artykułem w sytuacji konfliktu interesów z jego autorem
• zachowania poufności informacji o autorstwie zgłoszonych artykułów do czasu ich publikacji oraz poufności wniosków recenzji
• rozstrzygania sytuacji wątpliwych zgodnie z zasadami sugerowanymi przez Committee on Publication Ethics (COPE)


Obowiązki autorów

Zgłoszenie artykułu jest równoznaczne z zapewnieniem, że:
• badania opisane w artykule były prowadzone z zachowaniem zasad rzetelności naukowej i artykuł jest oparty na prawdziwych danych
• artykuł jest pracą oryginalną, niepublikowaną ( z wyjątkiem przekładów) oraz niezgłoszoną do innego pisma
• lista autorów artykułu jest kompletna i wszyscy wymienieni autorzy wnieśli wkład w jego powstanie
• autor artykułu uzyskał od właścicieli praw autorskich do ilustracji wykorzystanych w artykule zgodę na ich publikację

Autorzy artykułów są zobowiązani do:
• współpracy z Redakcją w procesie recenzowania i wydawania zgłoszonego artykułu
• poinformowania Redakcji o możliwym konflikcie interesów w procesie prac redakcyjnych
• zawarcia w tekście artykułu stosownej informacji, jeżeli jest on przedrukiem lub przekładem
• zawarcia w tekście artykułu informacji o otrzymanym finansowaniu


Obowiązki Recenzentów

Recenzenci zobowiązują się do:
• rzetelnej i obiektywnej oceny artykułu
• powstrzymania się od recenzji, jeżeli tematyka artykułu wykracza poza ich kompetencje
• przedstawienia uwag, których wprowadzenie podniesie wartość naukową artykułu
• poinformowania Redakcji o możliwych naruszeniach zasad etycznych w recenzowanym artykule
• zachowania poufności w odniesieniu do recenzowanego artykułu i niewykorzystywania go w innym celu niż przygotowanie recenzji
• poinformowania Redakcji o możliwym konflikcie interesów

Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski