Etyka publikowania

 

Redakcja „Scripta Historica” (dawniej „Słupskie Studia Historyczne”) dba o to, aby na każdym etapie prac redakcyjnych kierowano się zamieszczonymi poniżej standardami etycznymi w celu zapewnienia rzetelności prac naukowych publikowanych na łamach pisma.

Cele

Stosowanie niniejszych zasad ma na celu uniknięcie nieetycznego postępowania w publikacji artykułów, w szczególności:

 • plagiatu (przedstawiania całości lub części cudzej pracy jako własnej, w tym także cytowania lub parafrazowania jej tekstu bez odesłania do źródła)
 • autoplagiatu (przedstawiania jako nowy i niepublikowany artykułu, który został już opublikowany w całości lub części lub też został zgłoszony do innego pisma)
 • zduplikowanej publikacji (przedstawiania przez więcej niż jeden artykuł tych samych danych, informacji i wniosków bez wzajemnych odniesień i odsyłaczy)
 • fabrykowania danych (przedstawiania w artykule danych i informacji, które nie mają oparcia w źródłach i eksperymentach)
 • autorstwa gościnnego/honorowego/grzecznościowego (podawania jako autorów artykułów osób, które nie wzięły udziału w ich przygotowaniu, w szczególności przełożonych rzeczywistych autorów)
 • autorstwa-widma (nieujawniania rzeczywistego autora całości lub części tekstu)

Redakcja „Scripta Historica” przeciwdziała powstawaniu konfliktu interesów między członkami Redakcji, Autorami i Recenzentami. Za konflikt interesów uważa się:

 • relacje podległości zawodowej
 • bezpośrednią współpracę naukową w ciągu dwóch lat przed przygotowaniem recenzji
 • bezpośrednie relacje osobiste
Obowiązki Redakcji

Członkowie Redakcji są zobowiązani do:

 • podejmowania decyzji o publikacji zgłoszonych artykułów wyłącznie na podstawie ich wartości naukowej i ocen recenzentów, bez względu na pochodzenie etniczne i społeczne, wyznanie, światopogląd, rasę, płeć, orientację seksualną i afiliację autora
 • zamieszczania na stronie internetowej informacji o wytycznych dla autorów zgłaszanych tekstów oraz o procedurach recenzowania
 • informowania autorów o podjętej decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonego artykułu wraz z uzasadnieniem oraz przekazaniem wniosków recenzji i sugestii zmian w teście
 • niewykorzystywania zgłoszonych tekstów w celu innym niż publikacja
 • publikowania korekt, sprostowań i przeprosin, jeżeli będzie to konieczne
 • rezygnacji z prac redakcyjnych nad artykułem w sytuacji konfliktu interesów z jego autorem
 • zachowania poufności informacji o autorstwie zgłoszonych artykułów do czasu ich publikacji oraz poufności wniosków recenzji
 • rozstrzygania sytuacji wątpliwych zgodnie z zasadami sugerowanymi przez Committee on Publication Ethics (COPE)
Obowiązki autorów

Zgłoszenie artykułu jest równoznaczne z zapewnieniem, że:

 • badania opisane w artykule były prowadzone z zachowaniem zasad rzetelności naukowej i artykuł jest oparty na prawdziwych danych
 • artykuł jest pracą oryginalną, niepublikowaną ( z wyjątkiem przekładów) oraz niezgłoszoną do innego pisma
 • lista autorów artykułu jest kompletna i wszyscy wymienieni autorzy wnieśli wkład w jego powstanie
 • autor artykułu uzyskał od właścicieli praw autorskich do ilustracji wykorzystanych w artykule zgodę na ich publikację

Autorzy artykułów są zobowiązani do:

 • współpracy z Redakcją w procesie recenzowania i wydawania zgłoszonego artykułu
 • poinformowania Redakcji o możliwym konflikcie interesów w procesie prac redakcyjnych
 • zawarcia w tekście artykułu stosownej informacji, jeżeli jest on przedrukiem lub przekładem
 • zawarcia w tekście artykułu informacji o otrzymanym finansowaniu
Obowiązki Recenzentów

Recenzenci zobowiązują się do:

 • rzetelnej i obiektywnej oceny artykułu
 • powstrzymania się od recenzji, jeżeli tematyka artykułu wykracza poza ich kompetencje
 • przedstawienia uwag, których wprowadzenie podniesie wartość naukową artykułu
 • poinformowania Redakcji o możliwych naruszeniach zasad etycznych w recenzowanym artykule
 • zachowania poufności w odniesieniu do recenzowanego artykułu i niewykorzystywania go w innym celu niż przygotowanie recenzji
 • poinformowania Redakcji o możliwym konflikcie interesów