• ssh_slide

Redakcja „Scripta Historica” (dawniej „Słupskie Studia Historyczne”) dba o to, aby na każdym etapie prac redakcyjnych kierowano się zamieszczonymi poniżej standardami etycznymi w celu zapewnienia rzetelności prac naukowych publikowanych na łamach pisma.

Obowiązki redakcji

Decyzje dotyczące publikacji

Redakcja jest odpowiedzialna za podjęcie decyzji, które artykuły przesłane do czasopisma zostaną opublikowane. Redakcja dokonuje oceny nadsyłanych manuskryptów bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną autorów, ich wyznanie, pochodzenie etniczne, obywatelstwo czy poglądy polityczne. Decyzja o przyjęciu artykułu do druku zostanie podjęta na podstawie wagi, oryginalności i przejrzystości tekstu, a także trafności ustaleń i wpisania się w tematykę podejmowaną przez czasopismo. Autorzy powinni także brać pod uwagę aktualne wymogi prawne dotyczące zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu.

Poufność

Członkowie redakcji i personel wydawniczy nie mogą ujawniać żadnych informacji o przesłanym tekście nikomu poza autorem, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, pracownikami wydawnictwa zajmującymi się składem tekstu i wydawcą.

Jawność i konflikt interesów

Niepublikowane materiały ujawnione w nadesłanych pracach nie mogą być wykorzystywane przez redaktora ani członków redakcji do własnych celów badawczych bez wyraźnej pisemnej zgody autora.

Obowiązki recenzentów

Wkład w decyzje redakcyjne

Proces recenzowania pomaga redaktorowi i komitetowi redakcyjnemu w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a także może służyć autorowi w ulepszaniu artykułu.

Terminy

Każdy recenzent, który czuje się niekompetentny do sporządzenia recenzji nadesłanej pracy lub wie, że nie będzie możliwe wykonanie recenzji we wskazanym przez redakcję terminie, powinien niezwłocznie powiadomić redaktora o niemożności sporządzenia recenzji.

Poufność

Wszelkie otrzymane teksty redakcja traktuje jako dokumenty poufne. Nie wolno ich ujawniać ani omawiać z innymi osobami, z wyjątkiem osób dopuszczonych przez redaktora.

Standardy obiektywności

Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny. Osobista krytyka autora jest niedopuszczalna. Argumenty recenzentów wraz z argumentacją powinny być precyzyjnie wyrażone.

Potwierdzenie źródeł

Recenzenci powinni wskazać opublikowane prace, które nie zostały przytoczone przez autorów. Powinni zaznaczyć, czy tezom i argumentom zaczerpniętym z innych publikacji towarzyszą odpowiednie źródła. Recenzenci powiadomią redakcję o wszelkich znaczących podobieństwach lub powielaniu treści z innym opublikowanych prac w ocenianym artykule, o których mają wiedzę.

Jawność i konflikt interesów

Informacje lub pomysły uzyskane w drodze recenzji muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane dla osobistych korzyści. Recenzenci nie powinni oceniać prac, w których zachodzi konflikt interesów wynikający z konkurencji, współpracy lub innych relacji czy powiązań z jakimikolwiek autorem, firmą lub instytucjami związanymi z tymi publikacjami.

Obowiązki autorów

Standardy raportowania badań

Autorzy oryginalnych prac powinni przedstawić rzetelny opis wykonanej pracy oraz obiektywną dyskusję nad jej znaczeniem. Dokładne dane powinny być przedstawione w artykule. Artykuł powinien zawierać szczegółowe informację i odwołania, aby umożliwić innym na jego wykorzystanie. Fałszywe lub świadomie niedokładne oświadczenia stanowią nieetyczne zachowanie i są niedopuszczalne.

Dostęp do danych i ich przechowywanie

Autorzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie surowych danych z ich badań wraz z artykułem do recenzji redakcyjnej i powinni być przygotowani do publicznego udostępnienia danych, jeżeli jest to wykonalne.

Oryginalność, plagiat i uznanie źródeł

Autorzy przedłożą wyłącznie oryginalne teksty i odpowiednio zacytują prace i/lub słowa innych osób. Należy również przytoczyć publikacje, które miały wpływ na określenie charakteru zgłaszanej pracy.

Wielokrotna, zbędna lub równoczesna publikacja

Zasadniczo autor nie powinien publikować artykułów traktujących o tych samych badaniach w więcej niż jednym czasopiśmie. Złożenie tego samego artykułu do więcej niż jednego czasopisma stanowi zachowanie nieetyczne i jest niedopuszczalne. Materiały, które zostały opublikowane gdzie indziej jako materiał chroniony prawem autorskim, nie mogą być nadsyłane. Ponadto materiały recenzowane przez czasopismo nie powinny być ponownie przesyłane do publikacji chronionych prawem autorskim. Prawa autorskie należą do autorów, dzięki czemu mogą zdecydować o ewentualnej ponownej publikacji swojego tekstu. Pierwotne odniesienie należy zacytować w publikacji wtórnej.

Autorstwo pracy

Autorstwo pracy powinno być ograniczone do tych osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję, konstrukcję, wykonanie lub interpretację badań. Wszyscy autorzy, którzy wnieśli znaczący wkład, powinni być wymienieni jako współautorzy. Inne osoby, które brały udział w pewnych merytorycznych aspektach projektu badawczego, powinny zostać wymienione jako autorzy współpracujący lub osoby wspierające badania nad przesłanym artykułem. Autor powinien upewnić się, że w artykule są wymienieni wszyscy współautorzy oraz że wszyscy współautorzy zapoznali się i zatwierdzili ostateczną wersję artykułu oraz wyrazili zgodę na przesłanie go do publikacji.

Jawność i konflikt interesów

Wszyscy autorzy powinni ujawnić w swojej pracy wszelkie finansowe lub inne istotne konflikty interesów, które mogą zostać zinterpretowane jako mogące mieć wpływ na wyniki lub interpretację swoich dzieł. Należy ujawnić wszystkie źródła finansowania projektu. Potencjalne konflikty interesów należy ujawniać jak najwcześniej. Czytelnicy powinni być poinformowani o tym, kto finansował badania oraz o roli sponsorów w badaniach.

Istotne błędy w publikowanych pracach

Gdy autor odkryje znaczący błąd lub nieścisłość w swoim artykule po jego opublikowaniu, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić redakcję czasopisma lub wydawcę oraz podjąć współpracę z redakcją w celu wycofania lub poprawienia artykułu. Jeżeli redakcja lub wydawca dowie się od osoby trzeciej, że opublikowana praca zawiera istotny błąd, obowiązkiem autora jest niezwłoczne wycofanie lub poprawienie artykułu lub przedstawienie redakcji dowodów na poprawność artykułu.

 

Kontakt

Instytut Historii
Akademii Pomorskiej w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a
adres strony WWW: www.ssh.apsl.edu.pl

tel. 59 840 53 24
e-mail: ih@apsl.edu.pl

 

Dostępność strony

Aktualny numer

 

scripta 

ISSN: 2391-5153
archiwalny ISSN: 1641-9650