• ssh_slide

Dla autorów

Informacja dla autorów składających prace w Wydawnictwie Naukowym Akademii Pomorskiej w Słupsku

1. Wydawnictwo przyjmuje wyłącznie oryginalne prace, dotychczas nie publikowane i nie przeznaczone do publikacji w innych wydawnictwach.

2. Przyjęcie pracy do druku w Wydawnictwie Naukowym AP jest jednoznaczne z przeniesieniem przez Autorów praw do publikacji na Redakcję Wydawnictwa.

3. Prace w formacie Word powinny być dostarczone pocztą elektroniczną do sekretarza Komitetu Redakcyjnego „Scripta Historica” lub na nośniku elektronicznym wolnym od wirusów do sekretariatu Instytutu Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku (ul. Arciszewskiego 22, 76-200 Słupsk). W całej pracy obowiązuje standardowa wielkość czcionki typu Times New Roman - 12 pkt.; przypisy, bibliografia - 10 pkt.; w opisach rysunków i tabel - 9 pkt.

Przy komputerowej edycji tekstu powinny być przestrzegane następujące reguły: - 1,5; - 2,5 cm;

 • odstęp miedzu wierszami: 1,5;
 • lewy i prawy marginaes: 2,5 cm;
 • ciągła numeracja stron;
 • można uzywać pogrubionych liter i kursywy, nie stosować podkresleń.

4. Prace zasadniczo nie powinny przekraczać objętości 1,5 arkusza wydawniczego (60 000 znaków ze spacjami - odczytać można w opcji „Narzędzia - Statystyka wyrazów”)

5. Materiał ilustracyjny całostronicowy (tabele, rysunki, schematy i wykresy) powinien być opracowany i wpisany w formie osobnych plików graficznych. Na marginesie pracy należy zaznaczyć przewidywane miejsce ilustracji. Mniejsze tabele, rysunki, schematy i wykresy mogą być zamieszczone w tekście. Tabele i rysunki nie mogą mieć formatu większego niż A3, zalecany maksymalny format rysunków i tabel: 12,5 cm x 19 cm. Materiał ten nie może być wykonany odręcznie, nie są też dopuszczane kserokopie i materiały z Internetu. Zdjęcia należy dostarczyć oryginalne, dobrej jakości, która umożliwi ich przygotowanie do druku. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych muszą być przygotowane w wielkości przewidzianej w druku, o rozdzielczości 600 dpi (czarno-białe).

Materiał ilustracyjny musi być opatrzony tytułem (numer i tytuł nad tabelą, a pod rysunkiem i wykresem). Pod każdym elementem graficznym obowiązuje wpisanie źródła, z którego został on zaczerpnięty, lub informacji, że stanowi opracowanie własne autora bądź opracowanie na podstawie prac innych autorów. Wykorzystanie zapożyczonego materiału ilustracyjnego wymaga dołączenia pisemnej zgody podmiotów posiadających prawa autorskie. Autorzy są zobowiązani do dostarczenia Wydawnictwu zgody na wykorzystanie materiałów ilustracyjnych i tabel pochodzących z innych publikacji.

7. Grafika sporządzana w programie MS Word winna być wykonana w module rysunkowym (nie zaś rysowana na stronie dokumentu), a sporządzana w innych programach powinna być zapisana w oddzielnym pliku, w formacie programu, w którym została wykonana (nie może być zapisana razem z dokumentem sporządzonym w edytorze tekstowym):

 • grafika wektorowa:  w formacie: .bmp, .cdr, (Corel 9.0); 
 • grafika rastrowa: w formacie: .tif, .jpg.

8. Na końcu pracy należy zamieścić bibliografię. Pozycje literatury powinny być uporządkowane alfabetycznie. W każdej pozycji należy podać:

 • nazwisko i imię(imiona) autora(ów);
 • tytuł pracy (kursywą) - jeżeli występuje - podtytuł, oddzielony od tytułu kropką;
 • adres wydawniczy (miesjce i rok).

W przypadku powoływania się na artykuły w czasopismach należy podać:

 • nazwisko i imię(imiona) autora; 
 • tytuł artykułu (kursywą)
 • tytuł czasopisma (w cudzysłowie)
 • rok wydania, numer tomu lub zeszytu. 

W przypadku utworów napisanych przez więcej niż trzech autorów pierwszym elementem opisu powinien być tytuł, a nazwiska redaktora pracy lub autorów należy podawać po tytule.

Tytuły dzieł obcojęzycznych i miejsca wydania podaje się w języku oryginału, a elementy opisu zapisane alfabetami niełacińskimi należy podawać według obowiązujących zasad transliteracji (nie może to być transkrypcja).

9. Wszystkie przypisy należy umieszczać u dołu strony, do której się odnoszą. Obowiązuje ten sam sposób zapisu jak w przypadku bibliografii, z tą różnicą, że najpierw należy podać inicjały imion, a następnie nazwiska autorów.

10. Cytaty powinny być opatrzone informacją bibliograficzną. W tekście głównym po cytacie należy podawać przypis u dołu strony lub w nawiasie kwadratowym nazwisko autora i rok wydania odpowiedniej pozycji literatury oraz cytowaną stronę (np. [Iksiński 1980, s. 10]).

11. Przyjmujemy artykuły napisane w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Do artykułów naukowych należy dołączyć streszczenie w języku polskim lub angielskim (o objętości do 0,5 strony maszynopisu, tj. ok. 1000 znaków).
Prace przygotowane niezgodnie z powyższymi wymaganiami nie będą przyjmowane przez Wydawnictwo. Wszystkie wątpliwości związane z technicznym przygotowaniem prac do druku można wyjaśniać z pracownikami Wydawnictwa.

Komitet Redakcyjny „Scripta Historica” 2016 r.

Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji

1. Wstępnej kwalifikacji wszystkich publikacji dokonuje Komitet Redakcyjny Scripta Historica.

2. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch recenzentów.

3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, inna niż narodowość autora pracy.

4. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „duoble-blind review proces”).

5. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

 1.   bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
 2.   relacje podległości zawodowej,
 3.   bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji,

6. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

7. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.

8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

 

Kontakt

Instytut Historii
Akademii Pomorskiej w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a
adres strony WWW: www.ssh.apsl.edu.pl

tel. 59 840 53 24
e-mail: ih@apsl.edu.pl

 

Dostępność strony

Aktualny numer

 

scripta 

ISSN: 2391-5153
archiwalny ISSN: 1641-9650