• ssh_slide

Scripta Historica Nr 21/2015

Spis treści

 

ARTYKUŁY

JERZY HAUZIŃSKI - Mit Asasynów w recepcji świata zachodniego w średniowieczu

MICHAŁ JANIK - Pojęcie własności a problem powstania skarbów srebrnych na Pomorzu w XI-XII wieku

ZYGMUNT SZULTKA - Z badań nad szkolnictwem elementarnym parafii główczyckiej w XVIII-XIX w., ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego jako języka nauczania

ANDRZEJ MICHALSKI - Ku pamięci i przestrodze. Relacja naocznego świadka księdza trynitarza brusiłowskiego z wydarzeń na Ukrainie w roku 1768

JAROSŁAW RUBACHA - Działania niemieckiej 8. Armii w Prusach Wschodnich w sierpniu i wrześniu 1914 roku

IZOLDA WYSIECKA - Prostytucja w Kościerzynie w okresie międzywojennym (zarys zagadnienia)

MATEUSZ PIELKA - Radykalizacja nastrojów antysemickich w latach trzydziestych w Drugiej Rzeczypospolitej

WOJCIECH BEJDA - Rekonstrukcje sportu antycznego na memorabiliach. Przypadek Les Jeux de Rome, stadion Heysel w Brukseli, 1930 rok

ROBERT KUŚNIERZ - Operacja polska NKWD na Ukrainie (1937-1938)

WOŁODYMYR KOMAR - Miasto Stanisławów pod sowiecką i niemiecką okupacją

ВАСИЛИЙ ИЛЬНИЦКИЙ - Коллективизация как форма борьбы совет- ской системы с украинским подпольем в Карпатском крае ОУН (1945-1954)

ZENON ROMANOW - Przebieg kryzysu społecznego i politycznego w Słupsku w grudniu 1970 i styczniu 1971 r.

TOMASZ PĄCZEK - Działania Służby Bezpieczeństwa i innych organów państwa wobec Kościoła katolickiego w Słupsku w latach 1975-1990

OLGA BERTELSEN - Joseph Brodsky’s imperial consciousness

 

RECENZJE * OMÓWIENIA

PIOTR KOZŁOWSKI - Antoni Krzysztof Sobczak, Mazowiecki Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej w Ciechanowie w latach 1928-1939, Ciechanów 2015, ss. 272

KONRAD KONKOL - Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektor Departamentu V MBP dotyczące działań przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1945-1953, wybór i oprac. A. Dziurok, ks. J. Marecki, F. Musiał, Avalon/ IPN, Kraków-Katowice 2012, ss. 424

PAWEŁ NIECZUJA-OSTROWSKI - Nowa Wielka Gra w regionie Azji Centralnej, pod red. Tomasza Stępniewskiego, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin-Warszawa 2012, ss. 200

SZYMON SMENTEK - I Słupski Festiwal Historyczny (24 kwietnia 2015 roku)

Publish modules to the "offcanvs" position.