Scripta Historica Nr 23/2017

 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

ALFRED PALLA, Setting the regnal years of the first Hebrew kings

JAROSŁAW SOCHACKI, Duchowieństwo polskie w służbie państwa do początku XII w. na tle Kościoła ottońsko-salickiego

JAKUB BELZYT, Wybrane źródła hebrajskie o ludach środkowowschodniej Europy w X-XIII w.

JAKUB POTULSKI, „Islamski problem” w Cesarstwie Rosyjskim za panowania Piotra I i Katarzyny II

MARIUSZ BORYSIEWICZ, Władysław Kowalski (1870-1940): Polish pioneer of industrialization in the Far East

JACEK GOCLON, Rola „rządu obrony narodowej” Wincentego Witosa w ustalaniu postanowień traktatu pokojowego z Rosją w 1921 r.

AGNIESZKA GUT, Geneza i symbolika herbu Koszalina z 1938 r.

KONRAD MOZGAWA ,Organizacja i obsada personalna placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej w Użhorodzie w latach 1928-1938

ALINA BACIC-SALISZEWSKA ,Struktura organizacyjna sotni UPA Hryhorija Jankiwskiego „Łastiwki” (1945-1947)

TOMASZ BUTKIEWICZ, „Niemieckie Czasopismo Naukowe w Kraju Warty” w ideologicznym propagowaniu germańskiej tożsamości i narodowosocjalistycznej świadomości. Przyczynek do analizy hitlerowskiej okupacji w latach 1939-1945

MAŁGORZATA MASTALERZ-KRYSTJAŃCZUK ,Oświata polska między III a IV plenum KC PZPR (listopad 1949-kwiecień 1950)

IRENEUSZ BIENIECKI, IZABELA SZKURŁAT, Służba niemundurowa Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1958-1991. Wyższy szczebel służby liniowej czy namiastka służby rozpoznawczej?

RECENZJE * OMÓWIENIA

JOANNA SOBIESIAK, Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych, red. H. Kóčka-Krenz, M. Matla, M. Danielewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, ss. 325

ROBERT KUŚNIERZ, Stanisław Żywutski, Deportacja’36. Wspomnienia Polaka uprowadzonego z Podola przez bolszewików / Станислав Живутский, Депортация’36. Воспоминания поляка высланного большевиками из Подоля, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2017, ss. 155

GRZEGORZ GORYŃSKI, Ireneusz Bieniecki, Wojska Ochrony Pogranicza w systemie ochrony i obrony granicy morskiej Polski w latach 1965-1991, Akademia Pomorska, Słupsk 2015, ss. 480

SZYMON SMENTEK, III Słupski Festiwal Historyczny (9-10 czerwca 2017 r.)

ZENON ROMANOW, In memoriam. Prof. zw. dr hab. Bogusław Drewniak (6 II 1927-4 VI 2017)

WOJCIECH SKÓRA, In memoriam. Prof. zw. dr hab. Marian Mroczko (22 XII 1938-30 IV 2017)