• ssh_slide

Słupskie Studia Historyczne Nr 11/2004

ARTYKUŁY

JACEK PUDLISZEWSKI - Panem et circenses w miastach Hiszpanii rzymskiej w świetle źródeł epigraficznych (I-III w. n.e.)

EDMUND BURZYŃSKI - Wokół zabiegów o władzę zwierzchnią w Polsce w latach 1138-1146

ARKADIUSZ MODRZEJEWSKI - Ład gospodarczy Kościerzyny w warunkach dziejowych przemian globalnych

JUSTYNA ŻUKOWSKA - Tradycjonalizm kultury polskiego baroku

ZOFIA J. SPRYS - Jędrzej Moraczewski - współinicjator pracy organicznej w Wielkopolsce

PIOTR KURLENDA - Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Polsce w okresie międzywojennym

ARTUR JENDRZEJEWSKI - Działalność wywiadowcza organizacji konspiracyjnych w rejonie Starogardu w latach 1939-1945

PIOTR KOŁAKOWSKI - Sowiecki wywiad strategiczny a sytuacja wojskowa na ziemiach polskich w latach 1940-1941

ANDRZEJ PEPŁOŃSKI - Działalność Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza na terenie Skandynawii i państw bałtyckich w czasie II wojny światowej

TADEUSZ KMIECIK - Problemy demobilizacji i przejścia Wojska Polskiego na stopę pokojową w latach 1945-1947

RYSZARD TECHMAN - Adolf Kania - pierwszy konsul Czechosłowacji w Szczecinie w latach 1949-1951

ADOLF STACHULA - Polityka kadrowa w Wojsku Polskim 1950-1955

DONATA ROSSA-KILIAN - Morskie środki budowy zaufania i bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego - inicjatywy międzynarodowe i polskie

PIOTR WENSIERSKI - Relacje między Unią a Wspólnotami Europejskimi

WOJCIECH WRÓBLEWSKI - Badania etnograficzne w województwie koszalińskim w latach 1950-1975

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

MARZENA GŁODEK - Nicolas Muffel, "Beschreibung der Stadt Rom (Opisanie miasta Rzymu)"

PIOTR KOŁAKOWSKI - Sytuacja na Śląsku Cieszyńskim we wrześniu 1920 r. w świetle raportów informacyjnych Ekspozytury Oddziału II Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w Krakowie

WOJCIECH SKÓRA - Obserwacja konsulatów polskich w Prusach Wschodnich przez niemiecki kontrwywiad (do 1927 roku)

TADEUSZ KMIECIK - Stan armii litewskiej na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w. (na podstawie dokumentów polskiego wywiadu)

ZENON ROMANOW - Problemy polskiej ludności rodzimej powiatu złotowskiego w memoriale Polskiego Związku Zachodniego z 1948 roku

ROMAN DROZD - Ocena akcji "Wisła" przez władze polskie w świetle dokumentów z 1956 r.

 

RECENZJE * OMÓWIENIA

AGNIESZKA TETERYCZ-PUZIO - Mikołaj Gł a d y s z, Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII-XIII w., Wydawnictwo DIG, Warszawa 2002, ss. 374

JUSTYNA ŻUKOWSKA - Dariusz Dolański, Zachód w polskiej myśli historycznej czasów saskich, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2002, ss. 286

ANDRZEJ PEPŁOŃSKI - Wojciech Wł o da r ki ewi c z, Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych 1921-1939, Warszawa 2001, ss. 256

PIOTR KURLENDA - Wybrane problemy warsztatowo-dydaktyczne studiów historycznych. Materiały dla nauczycieli i studentów historii, red. M. Szczurowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001, ss. 176

ANDRZEJ MICHALSKI - Konferencja naukowa „Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża (1970-1980)”, Gdańsk 9-10 października 2003 r.

JERZY ROMANOWICZ - Bogdan Chrzanowski, Andrzej Gąsiorowski, Wydział Marynarki Wojennej „Alfa” Komendy Głównej Armii Krajowej, Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”, Toruń 2001, ss. 360

Publish modules to the "offcanvs" position.