• ssh_slide

Słupskie Studia Historyczne Nr 17/2011

Spis treści

 

ARTYKUŁY

KIRIŁ MARINOW - Ὁ ὀχυρὸς καὶ δυδιέζοδος φραγμός. Glosa do antybułgarskiej kampanii zbrojnej Nikefora I z 811 roku

MIROSŁAW J. LESZKA - Kontrowersje wokół bizantyńskiej polityki Symeona I Wielkiego w latach 893-913

JAROSŁAW SOCHACKI - Europejskie tło polityczne poselstwa bułgarskiego do Ottona I w 973 roku

JAN WOLSKI - Żywot św. Hilariona z Mogleny Eutymiusza Tyrnowskiego jako źródło do dziejów dwunastowiecznego bogomilizmu. Wiarygodność tekstu

JERZY HAUZIŃSKI - Outlook on the Golden Age in the history of Sicily

KAMIL DOMAGAŁA - Komput wojska koronnego w 1635 roku

JACEK GOCLON - The role of Prince Adam Jerzy Czartoryski in developing the contacts between the Vilna Scientific District and England (1803- -1824)

JÓZEF LINDMAJER - Z dziejów dokształcania i szkolenia zawodowego w rejencji koszalińskiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Szkice problemowe

JAROSŁAW RUBACHA - Gospodarka Bułgarii na przełomie XIX i XX wieku

ANDRZEJ MALINOWSKI - Udział Bułgarów w wojnie bałkańskiej widziany oczami żołnierza polskiego na przykładzie Józefa Lipkowskiego

SEBASTIAN GRUDZIEŃ - Interdyscyplinarność w bułgarystycznej twórczości Henryka Batowskiego

WOJCIECH SZCZEPAŃSKI - Historia Albańczyków w pracach bułgarskich historyków Bojana Giuzełewa i Marijany Stamowej

JERZY HATŁAS - The Gagauz People in Bessarabia

ANETA JASIONEK - Szmugiel żywności do Warszawy w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1944

JERZY ROMANOWICZ - Kontakty 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej z Armią Czerwoną w świetle dokumentów

ADAM BURAKOWSKI - Postkomunizm w Bułgarii

PETAR SOTIROV - Wybrane aspekty zachowań językowych Bułgarów zamieszkałych w Polsce

ARKADIUSZ SŁABIG - Kontrwywiad Polski Ludowej a problem niemiecki w świetle danych z województwa koszalińskiego z lat pięćdziesiątych XX wieku

 

RECENZJE*OMÓWIENIA

AGNIESZKA TETERYCZ-PUZIO - Krzysztof Benyskiewicz, W kręgu Bolesława Szczodrego i Władysława Hermana. Piastowie w małżeństwie, polityce i intrydze, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, ss. 151

DAGMARA GRAJCZAK -  Marcin Kruszyński, Ambasada RP w Moskwie 1921-1939, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2010, ss. 366

WOJCIECH SKÓRA - Zjazdy i konferencje konsulów polskich we Francji. Protokoły i referaty 1931-1938, oprac. Henryk Chałupczak i Edward Kołodziej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, ss. 486

WOJCIECH MAZUREK - Maciej Franz, Bohaterowie najdłuższych dni. Desanty morskie II wojny światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ss. 429

ANNA KOSS - Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Pomorzu i Kujawach (luty-grudzień 1945), redakcja naukowa Beata Binaszewska, Piotr Rybarczyk, wstęp Piotr Rybarczyk, wybór i oprac. Krzysztof Bartosik, Beata Binaszewska, Robert Gajos, Andrzej Huniewicz, Joanna Jaworska, Maciej Łopatka, Piotr Rybarczyk, Bartłomiej Siwiec, Warszawa-Bydgoszcz-Gdańsk 2010, ss. 543

 

IN MEMORIAM

JERZY HAUZIŃSKI - In memoriam Zenon Kopański 1937-2011

Publish modules to the "offcanvs" position.