• ssh_slide

Słupskie Studia Historyczne Nr 18/2012

Spis treści

 

ARTYKUŁY

AGNIESZKA TETERYCZ-PUZIO - Kobieta w świetle wybranych środkowoeuropejskich źródeł narracyjnych z XI-XIV wieku

EDMUND BURZYŃSKI - Templariusze w walce z najazdem mongolskim na Polskę w 1241 roku

ROBERT STĘPIEŃ - Spory o granice posiadłości ziemskich benedyktynów z Sieciechowa

KAMIL DOMAGAŁA - Dyplomatyczne próby odzyskania przez Władysława IV korony szwedzkiej, podejmowane w latach 1632-1635

JAROSŁAW PIETRZAK - Pomiędzy idealizmem a pragmatyzmem – postać Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej w kręgu rodzinnej pamięci

ANNA ŁYSIAK-ŁĄTKOWSKA - O rewolucji francuskiej w niektórych polskich zasobach bibliotecznych. Przyczynek do problematyki

SYLWIA BYKOWSKA - Elementy polskiej tożsamości narodowej na Pomorzu od połowy XIX w. do powstania Drugiej Rzeczypospolitej

MAŁGORZATA MASTALERZ-KRYSTJAŃCZUK - Pomorze Zachodnie w polskiej myśli politycznej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku (do 1918 roku)

ANDRZEJ MALINOWSKI - Prasa włoska o powstaniu w Macedonii w 1903 roku

MARTYNA KOSTUCH - Funkcjonowanie, problemy dydaktyczne oraz finansowe Gimnazjum Polskiego im. Henryka Sienkiewicza w Harbinie

PIOTR KOŁAKOWSKI - Polsko-czechosłowackie walki o Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 roku

JANUSZ CZECHOWSKI - Rola poselstwa RP w Helsinkach w kreowaniu polsko-fińskich relacji gospodarczych w dwudziestoleciu międzywojennym

GRZEGORZ GORYŃSKI - Powstanie, organizacja i funkcjonowanie Straży Granicznej w latach 1928-1939

ARKADIUSZ SŁABIG - Służba Bezpieczeństwa a Michał Kowalski. Przyczynek do problemu inwigilacji ukraińskich działaczy społecznych na ziemi lubuskiej

IGOR HAŁAGIDA - Rozpracowanie kryptonim „Podregion” − wewnątrzresortowe omówienie działań Służby Bezpieczeństwa przeciwko podziemnym strukturom NSZZ „Solidarność” w Lęborku (1982-1983)

SYLWIA GÓRZNA - Dyskurs katolicko-żydowski w dobie nowożytnej

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

PIOTR KOŁAKOWSKI - Z niemieckich przygotowań do wojny z Polską w 1939 roku

 

RECENZJE * OMÓWIENIA

ADAM CICHOSZ - Henryk Kocój, Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, ss. 708

MAŁGORZATA NOSSOWSKA - Z pasją o Lwowie – Rosa Bailly, Miasto walczy o wolność. Obrona Lwowa w latach 1918-1919, Norbertinum, Lublin 2011, ss. 389

BARBARA POPIELAS-SZULTKA - Spostrzeżenia o cysterskich skryptoriach i bibliotekach – Biblioteki i skryptoria cysterskie na Pomorzu, red. A. Słyszewska, A. Nadolny, A. Wałkówski, Pelplin 2010

 

Publish modules to the "offcanvs" position.