• ssh_slide

Słupskie Studia Historyczne Nr 19/2013

Spis treści

 

ARTYKUŁY

IDALIA SMOCZYK-JACKOWIAK - Links of the court of Henry II Plantagent with scientyfic trends of the second half of the 12th century

MICHAŁ SIERBA - Arsenał tykociński w XVI wieku

ZYGMUNT SZULTKA - Natzmerowie - z badań nad zróżnicowaniem politycznym, ekonomicznym i kulturowym przygranicznej szlachty pomorskiej pierwszej połowy XVI wieku

ANDRZEJ MICHALSKI - O pochodzeniu i początkach kariery domu książąt Czartoryskich

EWA ŁĄCZYŃSKA - Formen der beruflichen Tätigkeit der Danzinger Schiffer im 18. Jahrhundert

JUSTYNA ŻUKOWSKA - Życie i działalność jezuity Jana Poszakowskiego w świetle jego korespondencji i rękopisów

ANDRZEJ MALINOWSKI - Rola i znaczenie kwestii wschodniej w rosyjskiej polityce zagranicznej w latach 1799-1806

JAROSŁAW RUBACHA - Kampania bułgarska przeciw Turcji w czasie i wojny bałkańskiej (październik 1912 – maj 1913) w publikacjach krakowskiego dziennika „Czas”

JACEK GOCLON - Próby reform i dokonania gabinetu Ignacego Paderewskiego w świetle protokołów posiedzeń Rady Ministrów (16 stycznia – 9 grudnia 1919 r.). Część 1

MARCIN WAŁDOCH - Obraz Żyda jako synonim agenta bolszewickiego w dokumentach instytucji bezpieczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej. Przypadek chojnicki

BARBARA JARMOŁOWICZ - Geneza i rozwój czasopiśmiennictwa morskiego w okresie międzywojennym – próba usystematyzowania

STEFAN COSBAN-WOYTYCHA - Dywersja i sabotaż kolejowy na Słowacji w latach 1943-1944

DANIEL CZERWIŃSKI - Działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec zachodnich placówek dyplomatycznych w Trójmieście na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. (zarys zagadnienia)

ARKADIUSZ SŁABIG - Ukraińcy na Pomorzu Środkowym w latach 1975-1989 – liczebność, rozmieszczenie, działalność społeczno-kulturalna i wyznaniowa, zagadnienie emigracji, inwigilacja

 

RECENZJE * OMÓWIENIA

KRZYSZTOF BENYSKIEWICZ - Odpowiedź na recenzję Agnieszki Teterycz-Puzio: Krzysztof Benyskiewicz, W kręgu Bolesława Szczodrego i Władysława Hermana. Piastowie w małżeństwie, polityce i intrydze, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 151, „Słupskie Studia Historyczne” 2011, nr 17, s. 299-302

AGNIESZKA TETERYCZ-PUZIO - Wojciech Zabłocki, Grzymisława Ingwarówna, księżna krakowsko-sandomierska, Univesitas, Kraków 2012, ss. 184

EWA ŁĄCZYŃSKA - Almut Hillebrand, Danzig und die Kaufmannschaft groβbritannischer Nation. Rahmenbedingungen, Formen und Medien eines englischen Kulturtransfers im Ostseeraum des 18. Jahrhunderts, Peter Lang GmbH. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2009, ss. 378

ANDRZEJ MALINOWSKI - Jarosław Rubacha, Bułgaria na przełomie XIX i XX wieku. Bułgarskie metamorfozy w publikacjach „Świata Słowiańskiego” (1905-1914), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012, ss. 576

MICHALINA CZAJA - Hiroaki Kuromiya, Głosy straconych, Amber, Warszawa 2008, ss. 255

WIESŁAW CHARCZUK - Zbigniew Osiński, Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyźnie w latach 1944-1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, ss. 290

ANDRZEJ IDEM - Współpraca SB MSW PRL z KGB ZSRR w latach 1970-1990. Próba bilansu, red. Zbigniew Nawrocki, Warszawa – Emów 2013, ss. 246

Publish modules to the "offcanvs" position.