• ssh_slide

Słupskie Studia Historyczne Nr 8/2000

ARTYKUŁY

ZBIGNIEW IGNACY BRZOSTOWSKI - Rzymskie obywatelstwo Józefa Flawiusza

JERZY HAUZIŃSKI - Od narracji zmitologizowanej do interpretacji semiotycznej : piśmiennictwo o krucjatach w ujęciu źródłowym i historiograficznym

AGNIESZKA TETERYCZ - Urzędnicy sandomierscy w okresie rozbicia dzielnicowego : geneza, znaczenie, koncepcje

ALEKSANDER NYREK, KRZYSZTOF NYREK - Geneza formalno-prawna oraz rezultaty społeczno-gospodarcze i ekologiczne walki chłopów o serwituty leśne na ziemiach polskich do połowy XIX wieku

JÓZEF LINDMAJER - Uwagi o szkolnictwie w Sławnie od wprowadzenia reformacji do końca XVIII wieku

MARIAN DROZDOWSKI - Pieniądz w życiu codziennym mieszkańców Rzeczypospolitej doby saskiej

ANDRZEJ MICHALSKI - Pszczelarstwo na terenie Księstwa Klewańskiego Czartoryskich w latach 1701-1744

TOMASZ KATAFIASZ - Wojskowa myśl naukowo-techniczna i wynalazczość Wielkiej Emigracji (do 1878 roku)

ANDRZEJ CZARNIK - Maxa Pechsteina Madonna z Łeby

ANDRZEJ PEPŁOŃSKI - Zarys rozwoju organizacyjnego polskiego wywiadu wojskowego w latach 1914-1945

ADOLF STACHULA - Wojska balonowe i ich wykorzystanie w systemie obrony powietrznej Polski w latach 1918-1939

ANDRZEJ ROSSA - Organizacja i zakres funkcjonowania biernej obrony powietrznej Polski w latach 1936-1939

WOJCIECH SKÓRA - Miejsce wywiadu w strukturach Ministerstwa Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej na przykładzie pomorskiej placówki "Bombaj" (1935-1937)

PIOTR KOŁAKOWSKI - Współdziałanie polskiego aparatu bezpieczeństwa z NKWD-NKGB w latach 1944-1945

MACIEJ HEJGER - Ludność niemiecka w Słupsku i okolicach po zakończeniu wysiedleń poczdamskich

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

MARZENA GŁODEK - Rozprządzenie króla Ludwika IX z 1254 roku

JÓZEF LINDMAJER - Regulamin lokalny, instrukcja służbowa i rozporządzenie policji dotyczące pożarnictwa w mieście Sławnie z 1904 roku

WOJCIECH SKÓRA - Sprawozdanie polityczne oficera polskiego wywiadu z terenu Pomorza Zachodniego za okres od 15 II do 15 III 1936 roku

PIOTR KOŁAKOWSKI - Organizacja Wydziału Wywiadowczego Sztabu Frontowego Okręgu Wojskowego Armii Czerwonej

JERZY ROMANOWICZ - Ucieczka z Oświęcimia

 

RECENZJE * OMÓWIENIA

JAROSŁAW SOCHACKI - Jerzy Strzelczyk, Otton III, Wrocław 2000, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ss. 259

AGNIESZKA TETERYCZ - Sławomir G a w 1 a s, O kształt zjednoczonego Królestwa. Niemieckie władztwo terytorialne a geneza społeczno ustrojowej odrębności Polski, Warszawa 1996, Wydawnictwo Dig, ss. 211

BARBARA POPIELAS-SZULTKA - Andrzej Marek Wyrwa, Opactwa cysterskie na Pomorzu. Zarys dziejów i kultury, Patria Polonorum Księgarnia Św. Wojciecha Poznań 1999, ss. 184, ilustr. 

SOBIESŁAW SZYBKOWSKI - Kronika bardzo piękna o Janie Žižce, dworzaninie króla Wacława. Tłumaczenie i komentarz Anna Faner, Gdańsk 2000, ss. 87

JERZY ROMANOWICZ - Jerzy Przybylski, Marynarze w walce o niepodległość Polski 1918-1920, Warszawa 1999, ״Bellona”, ss. 232

ROMAN DROZD - Zbigniew Karpus, Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku. Oddziały wojskowe ukraińskie, rosyjskie, kozackie i białoruskie w Polsce w latach 1919-1920, Toruń 1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 230

ANDRZEJ PEPŁOŃSKI - John H. W a 11 e r, Niewidzialna wojna. Szpiegostwo i konspiracja w latach 1939-1945, Warszawa 1999, Wyd. Książka i Wiedza, ss. 433

PIOTR KOŁAKOWSKI - Longin T o m a s z e w s к i, Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945, Warszawa 1999, Oficyna Wydawnicza Rytm, ss. 763

JERZY ROMANOWICZ - Janusz Bartoszewski, Bogusław Polak, Archiwum Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1999, ss. 87 + 3 nlb. (ilustr.)

 

Publish modules to the "offcanvs" position.