Redakcja przyjmuje do druku wyłącznie teksty oryginalne, nigdzie dotąd nie publikowane. Do druku w czasopiśmie przyjmujemy artykuły naukowe, materiały źródłowe, recenzje, polemiki oraz materiały sprawozdawcze.

Publikujemy w językach polskim, angielskim i rosyjskim.
Każdy tekst naukowy zawiera tytuł i streszczenie w języku angielskim. Wszystkie teksty naukowe muszą zawierać bibliografię.
Prosimy również o dostarczenie na pół strony streszczenia w języku polskim (zostanie ono przetłumaczone na język angielski).

Na wyraźne życzenie Autorów przyjmujemy streszczenia w języku angielskim.

Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2018 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Marek Cecot