ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
Aleksander Nyrek Ekologiczne uwarunkowania rozwoju Polski - przeszłość i teraźniejszość
Piotr Kołakowski Z badań nad pochodzeniem Etrusków
Zenon Kopański Sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza Rosji i Rzeczypospolitej w połowie XVII wieku
Wojciech Skóra Rozwój i funkcjonowanie wywiadu agenturalnego przy Konsulacie RP w Szczecinie w latach 1935-1937
Maciej Hejger Przesiedlenie ludności niemieckiej z województwa gdańskiego w latach 1945-1947
Małgorzata Ryś Przesiedlenie ludności niemieckiej z powiatu bytowskiego w latach 1945-1950
Stanisław Łach Organizacja osadnictwa miejskiego na ziemiach odzyskanych po II wojnie światowej
Barbara Okoniewska Procesy osadnicze na Pomorzu Gdańskim i Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950. Próba porównania
Stefan Żurawski Polityczne organizacje młodzieżowe a problemy osadnictwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950
Jerzy Kociszewski Integracja gospodarcza ziem zachodnich i północnych z Polską 1945-1960

OMÓWIENIA * RECENZJE * SPRAWOZDANIA

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Aleksander Nyrek Przyjaciele Polski
Bożena Baborska Uwagi o przeobrażeniach struktury agrarnej ziem zachodnich i północnych w piewszych latach powojennych
Jacek Knopek Rec. pracy: Barbara Popielas-Szultka, Początki i lokacje miast na Pomorzu Sławieńsko-Słupskim do połowy XIV wieku. Słupsk 1990
Zenon Kopański Rec. pracy: Bożena Bankowicz, Marek Bankowicz, Antoni Dudek, Słownik historii XX wieku. Kraków 1993
Stanisław Łach Rec. pracy: Biuletyny Informacyjne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1947, t.1. Warszawa
Stanisław Łach Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku za 1994 r.
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski