ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
Jerzy Hauziński Sylwetka JM Rektora śp. prof. dr hab. Stefana Rudnika przedstawiona przez Dyrektora Instytutu Historii prof. dr hab. Jerzego Hauzińskiego na pożegnaniu zmarłego 25 listopada 1996 roku
Stefan Rudnik Miejsce Polski w polityce wschodniej RFN do momentu zjednoczenia Niemiec
Piotr Kołakowski Uzależnienie Egiptu przez Rzymian
Danuta Pandowska Włócznia Juliusza Cezara w Wolinie
Jerzy Hauziński Aspekty doktrynalne konceptu "Świętego Cesarstwa" (część I)
Marzena Głodek Italia w zwierciadle "Le songe du Vieil Pelerin" Filipa de Mezieres
Aleksander Nyrek Gospodarczo-społeczne przyczyny i skutki ekologiczne powodzi na Śląsku od XV w. do XX w. w dotychczasowych badaniach
Krzysztof Nyrek Uwagi o przyczynach zmian zalesienia ziem polskich w latach 1772-1918
Jacek Heidenreich Przyczynek do dziejów rodu Krokowskich z Krokowej
Jerzy Przybylski Flotylla Pińska i jej udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1919-1920
Wojciech Skóra Niemiecki aspekt sprawy zabójstwa ministra Bronisława Pierackiego
Dorota Urzyńska Koncepcja powojennej organizacji Europy w założeniach polskich socjalistów we Francji i Wielkiej Brytanii w latach 1940-1943
Stanisław Łach Rola grup operacyjnych w osadnictwie miejskim na ziemiach odzyskanych po II wojnie światowej
Małgorzata Ryś Stronnictwo Ludowe na Pomorzy Zachodnim wiosną i latem 1945 roku
Stefan Żurawski Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Czarnego po II wojnie światowej
Roman Drozd Osadnictwo ludności ukraińskiej na ziemi człuchowskiej w ramach akcji "Wisła"
Eugeniusz Z. Zdrojewski Wybrane typy genetyczno-historyczne wsi w województwie słupskim
Józef Lindmajer Kupiectwo i administracja Pomorza Zachodniego a plany budowy kolei między Kołobrzegiem a Gdańskiem w latach 1850-1875

RECENZJE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Jacek Heidenreich Andre Vauchez, Duchowość średniowiecza. Gdańsk 1996, s. 176
Zenon Kopański Władysław Andrzej Serczyk, Poczet władców Rosji (Romanowowie). Londyn 1992, s. 238
Henryk Porożyński Zbigniew Jerzy Hirsz, Historia polityczna Polski 1939-1993, Białystok 1996, s. 493
Stanisław Łach Kazimierz Kozłowski, Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim (1945-1955). Warszawa-Szczecin 1994, s. 412

KOMUNIKAT

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Maciej Hejger Władze komunistyczne wobec ziem odzyskanych po drugiej wojnie światowej. Konferencja naukowa
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski