ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
Zbigniew Ignacy Brzostowski Rzymskie obywatelstwo Józefa Flawiusza
Jerzy Hauziński Od narracji zmitologizowanej do interpretacji semiotycznej. Piśmiennictwo o krucjatach w ujęciu źródłowym i historiograficznym
Agnieszka Teterycz Urzędnicy sandomierscy w okresie rozbicia dzielnicowego. Geneza, znaczenie, koncepcje
Aleksander Nyrek,
Krzysztof Nyrek
Geneza formalno-prawna oraz rezultaty społeczno-gospodarcze i ekologiczne walki chłopów o serwituty leśne na ziemiach polskich do połowy XIX wieku
Józef Lindmajer Uwagi o szkolnictwie w Sławnie od wprowadzenia reformacji do końca XVIII wieku
Marian Drozdowski Pieniądz w życiu codziennym mieszkańców Rzeczypospolitej doby saskiej
Andrzej Michalski Pszczelarstwo na terenie Księstwa Klewańskiego Czartoryskich w latach 1701-1744
Tomasz Katafiasz Wojskowa myśl naukowo-techniczna i wynalazczość Wielkiej Emigracji (do 1878 roku)
Andrzej Czarnik Maxa Pechsteina Madonna z Łeby
Andzrej Pepłoński Zarys rozwoju organizacyjnego polskiego wywiadu wojskowego w latach 1914-1945
Adolf Stachula Wojska balonowe i ich wykorzystanie w systemie obrony powietrznej Polski w latach 1918-1939
Andrzej Rossa Organizacja i zakres funkcjonowania biernej obrony powietrznej Polski w latach 1936-1939
Wojciech Skóra Miejsce wywiadu w strukturach Ministerstwa Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej na przykładzie pomorskiej placówki "Bombaj" (1935-1937)
Piotr Kołakowski Współdziałanie polskiego aparatu bezpieczeństwa z NKWD-NKGB w latach 1944-1945
Maciej Hejger Ludność niemiecka w Słupsku i okolicach po zakończeniu wysiedleń poczdamskich

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Marzena Głodek Rozprządzenie króla Ludwika IX z 1254 roku
Józef Lindmajer Regulamin lokalny, instrukcja służbowa i rozporządzenie policji dotyczące pożarnictwa w mieście Sławnie z 1904 roku
Wojciech Skóra Sprawozdanie polityczne oficera polskiego wywiadu z terenu Pomorza Zachodniego za okres od 15 II do 15 III 1936 roku
Piotr Kołakowski Organizacja Wydziału Wywiadowczego Sztabu Frontowego Okręgu Wojskowego Armii Czerwonej
Jerzy Romanowicz Ucieczka z Oświęcimia

RECENZJE * OMÓWIENIA * POLEMIKI

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Jarosław Sochacki Jerzy Strzelczyk, Otton III, Wrocław 2000, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ss. 259
Agnieszka Teterycz Sławomir Gawlas, O kształt zjednoczonego królestwa. Niemieckie władztwo terytorialne a geneza społecznoustrojowej odrębności Polski, Warszawa 1996, Wydawnictwo Dig, ss. 221
Barbara Popielas-Szultka Andrzej Marek Wyrwa, Opactwa cycterskie na Pomorzu. Zarys dziejów i kultury, Gdańsk 1999, ss. 184, ilustr.
Sobiesław Szybkowski Kronika bardzo piękna o Janie Zizce, dworzaninie króla Wacława. Tłumaczenie i komentarz Anna Pener, Gdańsk 2000, ss. 87
Jerzy Romanowicz Jerzy Przybylski, Marynarze w walce o niepodległość Polski 1918-1920, Warszawa 1999, Dom Wydawniczy "Bellona", ss. 323
Roman Drozd Zbigniew Karpus, Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku. Oddziały wojskowe ukraińskie, rosyjskie, kozackie i białoruskie w Polsce w latach 1919-1920, Toruń 1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 230
Andrzej Pepłoński John H. Waller, Niewidzilna wojna. Szpiegostwo i konspiracja w latach 1939-1945, Warszawa 1999, Wydawnictwo Książka i Wiedza, ss. 433
Piotr Kołakowski Longin Tomaszewski, Wileńszcyzna lat wojny i okupacji 1939-1945, Warszawa 1999, Oficyna Wydawnicza Rytm, ss. 763
Jerzy Romanowicz Janusz Bartoszewski, Bogusław Polak, Archiwum Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1999, ss. 87, nlb. 3, ilustr.
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski