ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
Andrzej Czarnik Pomorska twórczość Karla Schmidta-Rottluffa
Roman Drozd Polityka narodowościowa w Polsce w latach 1944-1947
Marzena Głodek Rzeczywisty i symboliczny obraz średniowiecznego Rzymu w Mirabilia Urbis Romae
Monika Jankiewicz-Brzostowska August Lasczky - malarz statków bałtyckich
Tadeusz Kmiecik Węzłowe problemy wykorzystania lotnictwa w przyszłej wojnie w polskiej myśli lotniczej lat 1919-1939
Anna Łysiak-Łątkowska Nowe znaczenia kobiecych ról społecznych w XVIII stuleciu
Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk Kaszubi-Słowińcy w świetle publicystyki polskiej z lat 1945-1959
Andrzej Michalski Ochrona kompleksów leśnych na terenie "księstwa klewańskiego" książąt czartoryskich w latach 1701-1744
Andrzej Pepłoński Współdziałanie oddziału II sztabu naczelnego wodza z Secret Intelligence Service w okresie II wojny światowej
Jerzy Romanowicz Szkolenie w wydziale Marynarki Wojennej "Alfa" Komendy Głównej Armii Krajowej
Monika Stachowiak Działalność Cosmo de Torresa na urzędzie kardynała protektora Polski przy stolicy apostolskiej w latach 1623-1631
Agnieszka Teterycz-Puzio Postawa przedstawicieli elity mazowieckiej i małopolskiej wobec polityki Konrada Mazowieckiego
Piotr Wensierski Poszerzenie Unii Europejskiej. Proces akcesji Polski

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Marzena Głodek Giovanni Rucellai o piękności i starożytnych budowlach Rzymu
Jerzy Hauziński Feudalizm indyjsko-muzułmański w średniowieczu. Teksty źródłowe
Wojciech Skóra Słupsk jako "ośrodek antypolskich działań" na Pomorzu Zachodnim w 1921 roku
Tadeusz Kmiecik Problemy organizacji najwyższych władz wojskowych w okresie międzywojennym
Jerzy Romanowicz Zgrupowanie "Chrobry II" w powstaniu warszawskim
Zenon Romanow Memoriał Polaków z powiatu złotowskiego z 18 września 1945 roku

RECENZJE * OMÓWIENIA

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Piotr Kurlenda Mirko D. Grmek, Historia chorób u zarania cywilizacji zachodniej (Les maladies a l'aube de la civilisation occidentale, Editions Payot & Rivages, I wyd. - 1983, II wyd. - 1994) I wyd. polskie - Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2002 r.
Beata Cygan Andrzej F. Grabski, Zarys historii historiografii polskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000
Agnieszka Teterycz-Puzio Mariusz Dworsatschek, Władysław II Wygnaniec, Wrocław 1998, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum
Stanisław Łach Roman Drozd, Polityka władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944-1989. Wyd. "Tyrsa". Warszawa 2001
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski