ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
Jacek Pudliszewski Panem et circenses w miastach Hiszpanii rzymskiej w świetle źródeł epigraficznych (I-III w. n.e.)
Edmund Burzyński Wokół zabiegów o władzę zwierzchnią w Polsce w latach 1138-1146
Arkadiusz Modrzejewski Ład gospodarczy Kościerzyny w warunkach dziejowych przemian globalnych
Justyna Żukowska Tradycjonalizm kultury polskiego baroku
Zofia J. Spyrs Jędrzej Moraczewski - współinicjator pracy organicznej w Wielkopolsce
Piotr Kurlenda Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Polsce w okresie międzywojennym
Artur Jendrzejewski Działalność wywiadowcza organizacji konspiracyjnych w rejonie Starogardu w latach 1939-194
Piotr Kołakowski Sowiecki wywiad strategiczny a sytuacja wojskowa na ziemiach polskich w latach 1940-1941
Andrzej Pepłoński Działalność Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza na terenie Skandynawii i państw bałtyckich w czasie II wojny światowej
Tadeusz Kmiecik Problemy demobilizacji i przejścia Wojska Polskiego na stopę pokojową w latach 1945-1947
Ryszard Techman Adolf Kania - pierwszy konsul Czechosłowacji w Szczecinie w latach 1949-1951
Adolf Stachula Polityka kadrowa w Wojsku Polskim 1950-1955
Donata Rossa-Kilian Morskie środki budowy zaufania i bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego - inicjatywy międzynarodowe i polskie
Piotr Wensierski Relacje między Unią a Wspólnotami Europejskimi
Wojciech Wróblewski Badania etnograficzne w województwie koszalińskim w latach 1950-1975

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Marzena Głodek Nicolas Muffel, Beschreibung der Stadt Rom (Opisanie miasta Rzymu)
Piotr Kołakowski Sytuacja na Śląsku Cieszyńskim we wrześniu 1920 r. w świetle raportów informacyjnych Ekspozytury Oddziału II Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w Krakowie
Wojciech Skóra Obserwacja konsulatów polskich w Prusach Wschodnich przez niemiecki kontrwywiad (do 1927 roku)
Tadeusz Kmiecik Stan armii litewskiej na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w. (na podstawie dokumentów polskiego wywiadu)
Zenon Romanow Problemy polskiej ludności rodzimej powiatu złotowskiego w memoriale Polskiego Związku Zachodniego z 1948 roku
Roman Drozd Ocena akcji "Wisła" przez władze polskie w świetle dokumentów z 1956 r.

RECENZJE * OMÓWIENIA

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Agnieszka Teterycz-Puzio Mikołaj Gładysz, Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII-XIII w., Wydawnictwo DIG, Warszawa 2002, ss. 374
Justyna Żukowska Dariusz Dolański, Zachód w polskiej myśli historycznej czasów saskich, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2002, ss. 286
Andrzej Pepłoński Wojciech Włodarkiewicz, Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych 1921-1939, Warszawa 2001, ss. 256
Piotr Kurlenda Wybrane problemy warsztatowo-dydaktyczne studiów historycznych. Materiały dla nauczycieli i studentów historii, red. M. Szczurowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001, ss. 176
Andrzej Michalski Konferencja naukowa "Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża (1970-1980)", Gdańsk 9-10 października 2003 r.
Jerzy Romanowicz Bogdan Chrzanowski, Andrzej Gąsiorowski, Wydział Marynarki Wojennej "Alfa" Komendy Głównej Armii Krajowej, Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej", Toruń 2001, ss. 360
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski