ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
Sobiesław Szybkowski O dokumencie Kazimierza Jagiellończyka dla Jana Szreńskiego z 4 XI 1466 roku,
czyli zapis dla własnego dworzanina na cudzym mieście
Leszek Walkiewicz Rola rady miejskiej w rozwoju Darłowa do początków XVI wieku (na tle dziejów ośrodka miejskiego)
Jerzy Trzoska Gdański handel i Ŝegluga wobec zmian układu sił w Europie podczas wielkiej wojny północnej
Jarosław Rubacha Korpus Landwehry w bojach o Baranowicze latem 1916 roku
Tomasz Butkiewicz Koncepcja mesjanizmu oraz jego rola w kształtowaniu totalitaryzmu w Niemczech
Janusz Czechowski Polsko-szwedzkie relacje ekonomiczne w latach trzydziestych XX wieku w świetle polskich akt i opracowań
Piotr Kołakowski "Laboratorium" - komórka analityczna marszałka Józefa Piłsudskiego
Małgorzata Nossowska Z dziejów pomocy polskim Żołnierzom i uchodźcom przebywającym we Francji w czasie II wojny światowej
Dagmara Grajczak Akcja poboru do Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii (1939-1945) w świetle
raportu konsula generalnego Karola Poznańskiego
Arkadiusz Słabig "...O tę łaskę powrotu mamy zaszczyt Obywatela Prezydenta prosić".
Wysiłki przesiedleńców z akcji "Wisła" na rzecz powrotu w świetle korespondencji z lat 1947-1948
Marcin Kłodziński Inwigilacja mniejszości ukraińskiej przez Wydziały II Kaszubskiej i Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza (1958-1989) - zarys problematyki
Andrzej Malinowski Zakres i charakter współpracy wojskowej w regionach morza bałtyckiego i morza czarnego. Próba analizy porównawczej
Andrzej Rossa Bezpieczeństwo europejskie – historia niedokończona. Analiza historyczna koncepcji bezpieczeństwa europejskiego w kontekście budowy zdolności obronnych przez Unię Europejską
Anna Wach Znaczenie oraz rola Grupy Wyszehradzkiej w latach 1991-2007
Tomasz Wojciechowski Stosunki polsko-francuskie w raporcie politycznym ambasady rp w paryśu z 1936 roku
RECENZJE * OMÓWIENIA
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski