ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
Agnieszka Teterycz-Puzio Kobieta w świetle wybranych środkowoeuropejskich źródeł narracyjnych z XI-XIV wieku
Edmund Burzyński Templariusze w walce z najazdem mongolskim na Polskę w 1241 roku
Robert Stępień Spory o granice posiadłości ziemskich benedyktynów z Sieciechowa
Kamil Domagała Dyplomatyczne próby odzyskania przez Władysława IV korony szwedzkiej, podejmowane w latach 1632-1635
Jarosław Pietrzak Pomiędzy idealizmem a pragmatyzmem – postać Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej w kręgu rodzinnej pamięci
Anna Łysiak-Łątkowska O rewolucji francuskiej w niektórych polskich zasobach bibliotecznych. Przyczynek do problematyki
Sylwia Bykowska Elementy polskiej tożsamości narodowej na Pomorzu od połowy XIX w. do powstania Drugiej Rzeczypospolitej
Małgorzata
Mastalerz-Krystjańczuk
Pomorze Zachodnie w polskiej myśli politycznej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku (do 1918 roku)
Andrzej Malinowski Prasa włoska o powstaniu w Macedonii w 1903 roku
Martyna Kostuch Funkcjonowanie, problemy dydaktyczne oraz finansowe Gimnazjum Polskiego im. Henryka Sienkiewicza w Harbinie
Piotr Kołakowski Polsko-czechosłowackie walki o Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 roku
Janusz Czechowski Rola poselstwa RP w Helsinkach w kreowaniu polsko-fińskich relacji gospodarczych w dwudziestoleciu międzywojennym
Grzegorz Goryński Powstanie, organizacja i funkcjonowanie Straży Granicznej w latach 1928-1939
Arkadiusz Słabig Służba Bezpieczeństwa a Michał Kowalski. Przyczynek do problemu inwigilacji ukraińskich działaczy społecznych na ziemi lubuskiej
Igor Hałagida Rozpracowanie kryptonim "Podregion" - wewnątrzresortowe omówienie działań Służby Bezpieczeństwa przeciwko podziemnym strukturom NSZZ "Solidarność" w Lęborku (1982-1983)
Sylwia Górzna Dyskurs katolicko-żydowski w dobie nowożytnej

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Piotr Kołakowski Z niemieckich przygotowań do wojny z Polską w 1939 roku

RECENZJE * OMÓWIENIA

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Adam Cichosz Henryk Kocój, Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, ss. 708
Małgorzata Nossowska Z pasją o Lwowie – Rosa Bailly, Miasto walczy o wolność. Obrona Lwowa w latach 1918-1919, Norbertinum, Lublin 2011, ss. 389
Barbara Popielas-Szultka Spostrzeżenia o cysterskich skryptoriach i bibliotekach – Biblioteki i skryptoria cysterskie na Pomorzu, red. A. Słyszewska, A. Nadolny, A. Wałkówski, Pelplin 2010
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski