ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
Idalia Smoczyk-Jackowiak Links of the court of Henry II Plantagent with scientyfic trends of the second half of the 12th century
Michał Sierba Arsenał tykociński w XVI wieku
Zygmunt Szultka Natzmerowie - z badań nad zróżnicowaniem politycznym, ekonomicznym i kulturowym przygranicznej szlachty pomorskiej pierwszej połowy XVI wieku
Andrzej Michalski O pochodzeniu i początkach kariery domu książąt Czartoryskich
Ewa Łączyńska Formen der beruflichen Tätigkeit der Danzinger Schiffer im 18. Jahrhundert
Justyna Żukowska Życie i działalność jezuity Jana Poszakowskiego w świetle jego korespondencji i rękopisów
Andrzej Malinowski Rola i znaczenie kwestii wschodniej w rosyjskiej polityce zagranicznej w latach 1799-1806
Jarosław Rubacha Kampania bułgarska przeciw Turcji w czasie i wojny bałkańskiej (październik 1912 – maj 1913) w publikacjach krakowskiego dziennika „Czas”
Jacek Goclon Próby reform i dokonania gabinetu Ignacego Paderewskiego w świetle protokołów posiedzeń Rady Ministrów (16 stycznia – 9 grudnia 1919 r.). Część 1
Marcin Wałdoch Obraz Żyda jako synonim agenta bolszewickiego w dokumentach instytucji bezpieczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej. Przypadek chojnicki
Barbara Jarmołowicz Geneza i rozwój czasopiśmiennictwa morskiego w okresie międzywojennym – próba usystematyzowania
Stefan Cosban-Woytycha Dywersja i sabotaż kolejowy na Słowacji w latach 1943-1944
Daniel Czerwiński Działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec zachodnich placówek dyplomatycznych w Trójmieście na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. (zarys zagadnienia)
Arkadiusz Słabig Ukraińcy na Pomorzu Środkowym w latach 1975-1989 – liczebność, rozmieszczenie, działalność społeczno-kulturalna i wyznaniowa, zagadnienie emigracji, inwigilacja

RECENZJE * OMÓWIENIA

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Krzysztof Benyskiewicz Odpowiedź na recenzję Agnieszki Teterycz-Puzio: Krzysztof Benyskiewicz, W kręgu Bolesława Szczodrego i Władysława Hermana. Piastowie w małżeństwie, polityce i intrydze, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 151, „Słupskie Studia Historyczne” 2011, nr 17, s. 299-302
Agnieszka Teterycz-Puzio Wojciech Zabłocki, Grzymisława Ingwarówna, księżna krakowsko-sandomierska, Univesitas, Kraków 2012, ss. 184
Ewa Łączyńska Almut Hillebrand, Danzig und die Kaufmannschaft groβbritannischer Nation. Rahmenbedingungen, Formen und Medien eines englischen Kulturtransfers im Ostseeraum des 18. Jahrhunderts, Peter Lang GmbH. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2009, ss. 378
Andrzej Malinowski Jarosław Rubacha, Bułgaria na przełomie XIX i XX wieku. Bułgarskie metamorfozy w publikacjach „Świata Słowiańskiego” (1905-1914), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012, ss. 576
Michalina Czaja Hiroaki Kuromiya, Głosy straconych, Amber, Warszawa 2008, ss. 255
Wiesław Charczuk Zbigniew Osiński, Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyźnie w latach 1944-1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, ss. 290
Andrzej Idem Współpraca SB MSW PRL z KGB ZSRR w latach 1970-1990. Próba bilansu, red. Zbigniew Nawrocki, Warszawa – Emów 2013, ss. 246
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski