ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
JERZY HAUZIŃSK Mit Asasynów w recepcji świata zachodniego w średniowieczu
MICHAŁ JANIK Pojęcie własności a problem powstania skarbów srebrnych na Pomorzu w XI-XII wieku
ZYGMUNT SZULTKA Z badań nad szkolnictwem elementarnym parafii główczyckiej w XVIII-XIX w., ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego jako języka nauczania
ANDRZEJ MICHALSKI Ku pamięci i przestrodze. Relacja naocznego świadka księdza trynitarza brusiłowskiego z wydarzeń na Ukrainie w roku 1768
JAROSŁAW RUBACHA Działania niemieckiej 8. Armii w Prusach Wschodnich w sierpniu i wrześniu 1914 roku
IZOLDA WYSIECKA Prostytucja w Kościerzynie w okresie międzywojennym (zarys zagadnienia)
MATEUSZ PIELKA Radykalizacja nastrojów antysemickich w latach trzydziestych w Drugiej Rzeczypospolitej
WOJCIECH BEJDA Rekonstrukcje sportu antycznego na memorabiliach. Przypadek Les Jeux de Rome, stadion Heysel w Brukseli, 1930 rok
ROBERT KUŚNIERZ Operacja polska NKWD na Ukrainie (1937-1938)
WOŁODYMYR KOMAR Miasto Stanisławów pod sowiecką i niemiecką okupacją
ВАСИЛИЙ ИЛЬНИЦКИЙ Коллективизация как форма борьбы советской системы с украинским подпольем в Карпатском крае ОУН (1945-1954)
ZENON ROMANOW Przebieg kryzysu społecznego i politycznego w Słupsku w grudniu 1970 i styczniu 1971 r.
TOMASZ PĄCZEK Działania Służby Bezpieczeństwa i innych organów państwa wobec Kościoła katolickiego w Słupsku w latach 1975-1990
OLGA BERTELSEN Joseph Brodsky’s imperial consciousness

RECENZJE * OMÓWIENIA

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
PIOTR KOZŁOWSKI Antoni Krzysztof Sobczak, Mazowiecki Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej w Ciechanowie w latach 1928-1939, Ciechanów 2015, ss. 272
KONRAD KONKOL Instrukcje, wytyczne, okólniki dyrektor Departamentu V MBP dotyczące działań przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1945-1953, wybór i oprac. A. Dziurok, ks. J. Marecki, F. Musiał, Avalon/IPN, Kraków-Katowice 2012, ss. 424
PAWEŁ NIECZUJA-OSTROWSKI Nowa Wielka Gra w regionie Azji Centralnej, pod red. Tomasza Stępniewskiego, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin-Warszawa 2012, ss. 200
SZYMON SMENTEK I Słupski Festiwal Historyczny (24 kwietnia 2015 roku)
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski