ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
SPIS TREŚCI
ALFRED PALLA Setting the regnal years of the first Hebrew kings
JAROSŁAW SOCHACKI Duchowieństwo polskie w służbie państwa do początku XII w. na tle Kościoła ottońsko-salickiego
JAKUB BELZYT Wybrane źródła hebrajskie o ludach środkowowschodniej Europy w X-XIII w.
JAKUB POTULSKI „Islamski problem” w Cesarstwie Rosyjskim za panowania Piotra I i Katarzyny II
MARIUSZ BORYSIEWICZ Władysław Kowalski (1870-1940): Polish pioneer of industrialization in the Far East
JACEK GOCLON Rola „rządu obrony narodowej” Wincentego Witosa w ustalaniu postanowień traktatu pokojowego z Rosją w 1921 r.
AGNIESZKA GUT Geneza i symbolika herbu Koszalina z 1938 r.
KONRAD MOZGAWA Organizacja i obsada personalna placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej w Użhorodzie w latach 1928-1938
ALINA BACIC-SALISZEWSKA AStruktura organizacyjna sotni UPA Hryhorija Jankiwskiego „Łastiwki” (1945-1947)
TOMASZ BUTKIEWICZ „Niemieckie Czasopismo Naukowe w Kraju Warty” w ideologicznym propagowaniu germańskiej tożsamości i narodowosocjalistycznej świadomości. Przyczynek do analizy hitlerowskiej okupacji w latach 1939-1945
MAŁGORZATA MASTALERZ-KRYSTJAŃCZUK Oświata polska między III a IV plenum KC PZPR (listopad 1949-kwiecień 1950)
IRENEUSZ BIENIECKI, IZABELA SZKURŁAT Służba niemundurowa Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1958-1991. Wyższy szczebel służby liniowej czy namiastka służby rozpoznawczej?

RECENZJE * OMÓWIENIA

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
JOANNA SOBIESIAK Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych, red. H. Kóčka-Krenz, M. Matla, M. Danielewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, ss. 325
ROBERT KUŚNIERZ Stanisław Żywutski, Deportacja’36. Wspomnienia Polaka uprowadzonego z Podola przez bolszewików / Станислав Живутский, Депортация’36. Воспоминания поляка высланного большевиками из Подоля, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2017, ss. 155
GRZEGORZ GORYŃSKI Ireneusz Bieniecki, Wojska Ochrony Pogranicza w systemie ochrony i obrony granicy morskiej Polski w latach 1965-1991, Akademia Pomorska, Słupsk 2015, ss. 480
SZYMON SMENTEK III Słupski Festiwal Historyczny (9-10 czerwca 2017 r.)
ZENON ROMANOW In memoriam. Prof. zw. dr hab. Bogusław Drewniak (6 II 1927-4 VI 2017)
WOJCIECH SKÓRA In memoriam. Prof. zw. dr hab. Marian Mroczko (22 XII 1938-30 IV 2017)
Periodyk jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części B, poz. 2393. Za publikację artykułu w czasopiśmie przyznawanych jest 9 punktów

© Copyright 2009-2019 Scripta Historica
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki
Administrowanie stroną: Krzysztof Myszkowski